Swarovski-Disney Christmas Ornament Frozen Snowflake 5286457

Swarovski-Disney Christmas Ornament Frozen Snowflake 5286457
Swarovski-Disney Christmas Ornament Frozen Snowflake 5286457
Swarovski-Disney Christmas Ornament Frozen Snowflake 5286457
Swarovski-Disney Christmas Ornament Frozen Snowflake 5286457
Swarovski-Disney Christmas Ornament Frozen Snowflake 5286457
Was out of the box only to take the photos.